CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIẾN THỨC

Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin của quý khách được lưu lại bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại. Thông tin này chỉ dùng để giao hàng.